ตารางการเรียนการสอน วัน-เวลาในการติวสดของแต่ละวิชา

07
Monday
OCT 2019
ภาษาอังกฤษ (O-Net +GAT+ สามัญ)
08:00-10:00

อ.วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา ครูพี่กิ๊บ Interpass

ดาวน์โหลดเอกสาร
10:00-12:00

อ.ธฤตสรณ์ ศรพรหม ครูพี่หวาย Enconcept

ดาวน์โหลดเอกสาร
13:00-17:00

อ.กฤติกา ปาลกะวงศ์ ครูพี่หนู

ดาวน์โหลดเอกสาร
08
Tuesday
OCT 2019
ภาษาไทย GAT เชื่อมโยง
08:00-10:00

อ.วันชนะ หมั่นงาน ครูเมฆ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาษาไทย ( O-Net + สามัญ )
10:00-12:00

อ. เกศจิรา บุญตระกูล ครูพี่เกศ สถาบัน BTS

ดาวน์โหลดเอกสาร
13:00-14:00

อ. เกศจิรา บุญตระกูล ครูพี่เกศ สถาบัน BTS

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาษาไทย ( O-Net + สามัญ )
14:00-17:00

อ. นาวิน แซ่โค้ว ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

ดาวน์โหลดเอกสาร
09
Wednesday
OCT 2019
คณิตศาสตร์ (O-Net+PAT 1+สามัญ)
08:00-10:00

อ.ไอศุริย สุดประเสริฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร
10:00-12:00

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ พี่ช้าง We by The Brain

ดาวน์โหลดเอกสาร
13:00-14:00

อ.มนตรี นิรมิตศิริพงศ์ พี่ช้าง We by The Brain

ดาวน์โหลดเอกสาร
14:00-17:00

อ.ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล พี่แท็ป Alevel

ดาวน์โหลดเอกสาร
10
Thursday
OCT 2019
วิทยาศาสตร์ (O-Net+สามัญ)
08:00-12:00

อ.กรกฤช ศรีวิชัย ครูติ่ง Kruclub

ดาวน์โหลดเอกสาร
สังคมศึกษา (O-Net+สามัญ)
13:00-15:00

อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี

ดาวน์โหลดเอกสาร
15:00-17:00

อ.ธนัช ลาภนิมิตรชัย ครูพี่หมุย Socithai

ดาวน์โหลดเอกสาร
11
Friday
OCT 2019
PAT2 วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
08:00-12:00

อ.สุธี อัสววิมล พี่โหน่ง OnDemand

ดาวน์โหลดเอกสาร
13:00-17:00

อ.ปิยะวัฒน์ วิรัชวัฒนกุล พี่ฟาร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร
12
Saturday
OCT 2019
PAT2 วิทยาศาสตร์ (เคมี)
08:00-12:00

อ.เคน อรรถเวชกุล พี่เคน OnDemand

ดาวน์โหลดเอกสาร
PAT2 วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
13:00-17:00

ดร.ณัฐชัย เก่งพิพัฒน์ พี่บิ๊ก We by The Brain

ดาวน์โหลดเอกสาร
Privacy Policy
โครงการ "ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์" หรือ SAHAPAT ADMISSION เสริมความพร้อมและ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์แห่งนี้ (www.sahapatadmission.com) เป็นการรับชมการติวและทบทวนความรู้ผ่านเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาจมีการบันทึกข้อมูลลูกค้าหรือสมาชิกไว้บนเว็บไซต์ ในขณะนี้บริษัทยังไม่มีการให้บริการภายใต้โดเมนเนมชื่ออื่น หากพบการร้องขอข้อมูลไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามจาก URL อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุนี้ อย่าทำการให้ข้อมูลโดยเด็ดขาด

บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยจะไม่นำไปใช้ในกรณีอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของบริษัทเท่านั้น
1. เว็บไซต์ sahapatadmission.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com เท่านั้น
2. เว็บไซต์ sahapatadmission.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น
3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com เป็นต้น เว็บไซต์ sahapatadmission.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com
4. บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
• กรณีเป็นการให้ข้อมูลตากฎหมายหรือกฎระเบียบ
• กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคล และกรณีที่จะขอความยินยอมจากบุคคลนั้นเป็นการยากที่จะกระทำได้
• กรณีการให้ข้อมูลจำเป็นต่อความร่วมมือกับองค์กรของรัฐ รัฐบาลท้องถิ่น หรือบุคคลหรือผู้ประกอบการที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนด
• กรณีที่การได้ความยินยอมจากบุคคลน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรมดังกล่าว

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ sahapatadmission.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป 

หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง 

ทั้งนี้ เว็บไซต์ sahapatadmission.com จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ต่อไป

เว็บไซต์ sahapatadmission.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ sahapatadmission.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ บริษัท ดีดีฟอร์ยู จำกัด การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซต์ sahapatadmission.com

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ต่อไป โดยคุณ สามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ sahapatadmission.com ในหน้าเว็บ http://www.sahapatadmission.com

กำลังบันทึกข้อมูล

Loading..